Programes de formació i inserció- PFI- PTT


C/ de la Riera 31
Tel. 972 31 87 02
Horaris d’atenció al públic:
Adreçar-se al departament d’ensenyament municipal, amb el seu horari d’atenció al públic i concertar entrevista.

Descripció

• Els programes de formació i inserció són voluntaris i estan adreçats als joves que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa, que hagin deixat l’educació secundària obligatòria (ESO) sense obtenir-ne el títol i que, en el moment d’iniciar els programes, no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

• Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Objectius

• Desenvolupar i consolidar la maduresa personal de cadascun dels joves, mitjançant el desenvolupament d’actituds, habilitats i capacitats que els permetin participar com a ciutadans responsables, d’acord amb els valors de convivència en una societat democràtica.

• Proporcionar, en el seu cas, les competències professionals pròpies de qualificacions de nivell 1 del Catàleg de qualificacions professionals vigent a Catalunya, que permetin la inserció al món laboral, d’acord amb les capacitats i expectatives personals de cada jove.

• Facilitar la continuïtat formativa, especialment als cicles de formació professional de grau mitjà, mitjançant l’ampliació de les competències bàsiques i el desenvolupament de les capacitats clau que afavoreixen l’aprenentatge al llarg de la vida.

• Proporcionar orientació professional i acadèmica perquè cada jove pugui desenvolupar itineraris coherents de formació i capacitació professional que li facilitin la inserció i promoció professional.

• Implicar les empreses en els processos d’aprenentatge i d’ocupació dels participants, tot connectant les necessitats i finalitats de la formació amb les de l’entorn empresarial, mitjançant la formació pràctica en centres de treball.

• Fomentar i desenvolupar el principi d’igualtat d’oportunitats en tots els àmbits i, molt específicament, en l’accés dels joves a la formació i al treball.

Qui els organitza

Els PFI-PTT que us presentem estan organitzats entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments de Calonge-Sant Antoni, Palafrugell i Palamós.

Mapa del web | Avís legal | Ajuntament de Palamós © 2016 - C. Major 56 Tel. 972 60 00 26 (de 9h a 14h) | Dades de contacte | Bústia de suggeriments