Serveis Econòmics

Intervenció: Sandra Garcia Florit. Tresoreria: Josep Boixader Calderer

Tel. 972 60 05 36 / 972 600 026

serveiseconomics@palamos.cat

Carrer Major, 56 - 17230 Palamós

L’ Àrea de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Palamós s’ocupa de la gestió econòmica del consistori, concretada en la tramitació tant dels ingressos fins al seu cobrament, com de les despeses, atenent el seu pagament desprès de la tramitació corresponent. Alhora dóna assessorament a la resta de les àrees en temes de contingut econòmic. És per tant una àrea instrumental, que presta servei als ciutadans de manera indirecta.

Aquesta àrea s’estructura en 3 seccions:

• Gestió Tributària

• Tresoreria i Recaptació

• Comptabilitat i Intervenció

Gestió Tributària s’ocupa de gestionar les bases que han de servir per a obtenir bona part dels ingressos municipals que venen dels impostos, les taxes i les contribucions especials que cobra l’Ajuntament. Així:

a) Confecciona els padrons fiscals municipals, com són els de l’ impost sobre bens immobles (IBI), de l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM), de l’impost sobre l’activitat econòmica (IAE), de la Taxa d’Escombraries…

b) Tramita les liquidacions dels tributs d’acord amb la informació que rep d’altres instàncies. Per exemple, taxes per ocupació de la via pública amb taules i cadires, o amb parades del mercat, o les liquidacions emeses per transmissions de finques urbanes (plusvàlua o impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana)…

c) Assisteix als ciutadans amb les autoliquidacions que necessiten realitzar en el marc d’alguna sol•licitud a l’Ajuntament (llicència d’obres…); així com també en matèria cadastral a través del Punt d’ Informació Cadastral que gestiona, d’acord amb el Conveni que l’Ajuntament té subscrit amb la Direcció Gral. del Cadastre.

La Tresoreria s’ocupa de custodiar tots els diners i valors de l’Ajuntament, i d’efectuar el pagament de les obligacions contretes per l’Ajuntament al seu venciment. Alhora, vetlla pels ingressos municipals, en especial els corresponents a la Recaptació. L’Ajuntament de Palamós té conveniat amb el Consell Comarcal del Baix Empordà la Recaptació en via executiva.

La secció de Comptabilitat s’ocupa de registrar totes i cadascuna de les operacions que han de tenir reflex pressupostari i financer. És competència de la Intervenció la funció comptable, juntament amb la fiscalització prèvia, o sigui abans d’adoptar el acords, de totes les operacions de l’Ajuntament amb contingut econòmic, per tal s’assegurar el compliment de la normativa que sigui d’aplicació en cada cas.

En l’actualitat totes aquestes tasques es realitzen per part de 14 persones de la plantilla municipal que intenten donar el millor servei al ciutadà en el desenvolupament de diferents tasques en cadascuna d’aquestes seccions i finalitats expressades.

Mapa del web | Avís legal | Ajuntament de Palamós © 2016 - C. Major 56 Tel. 972 60 00 26 (de 9h a 14h) | Dades de contacte | Bústia de suggeriments