Síndic de Greuges

David Sagrera Serrano
Síndic de Greuges

Síndic Municipal de Greuges
c. Mauri Vilar 17 - 17230 Palamós
Tel. 972 60 09 73
sindicdegreuges@palamos.cat
De dilluns a divendres de 10h a 13h

El Síndic de Greuges és una institució que té per missió vetllar pels drets dels ciutadans en relació amb l'actuació de l'Administració municipal, dels organismes administratius que en depenen, així com de les empreses de serveis públics amb capital municipal i dels concessionaris dels serveis públics.

Per tal que això sigui possible, pot supervisar l'activitat que duen a terme l'Administració municipal, les persones que en depenen o bé que estan adscrites a un servei públic.

COM ACTUA el Síndic de Greuges?

El Síndic de Greuges du a terme les funcions amb total independència i objectivitat. Les actuacions del síndic són gratuïtes per a tothom.

El síndic ha de vetllar perquè l'Administració municipal resolgui en el temps i la forma deguts les peticions i els recursos que li han estat formulats i presentats.

L'Administració municipal i, en general, tots els organismes i empreses dependents de l'Ajuntament i els concessionaris dels serveis públics municipals auxiliaran, amb caràcter preferent i urgent, la defensora del ciutadà en les seves tasques i li facilitaran tota la documentació que necessiti en relació amb la queixa concreta o actuació que se'n derivi.

El Síndic de Greuges no és cap jutge i, per tant, no dicta sentències, no imposa sancions, ni pot suspendre les actuacions administratives.

El síndic té la facultat de fer les recomanacions, els suggeriments i els recordatoris que cregui oportuns a les dependències o serveis de l'Administració municipal que no respectin els drets legítims dels ciutadans. També pot prendre decisions i adoptar fórmules d'acord o conciliació.

Les decisions i advertències del Síndic de Greuges no poden ser objecte de recurs de cap mena, sens perjudici dels recursos administratius o jurisdiccionals que siguin procedents contra l'acte, la resolució o l'actuació que ha motivat la seva intervenció.


EL SÍNDIC DE GREUGES DE PALAMÓS

NOTICIES

DOCUMENTACIÓ

ENLLAÇOS D'INTERÈS

MEMÒRIES

RECOMANACIONS

Recomanacions 2009 - 2008

Recomancions 2007 - 2006

Mapa del web | Avís legal | Ajuntament de Palamós © 2016 - C. Major 56 Tel. 972 60 00 26 (de 9h a 14h) | Dades de contacte | Bústia de suggeriments