Retribucions dels càrrecs electes

El Ple de l’Ajuntament de Palamós en la sessió del dia 7 de juliol de 2015, va prendre els següents acords en relació a l'establiment del règim de retribucions i indemnitzacions dels membres de la Corporació.

Que el càrrec de titular de l’Alcaldia es desenvolupi en règim de dedicació exclusiva i amb una retribució de 3.428,88€ per dotze mensualitats.

Que els regidors designats com a primer i segon tinent d’alcalde desenvolupin el seu càrrec en règim de dedicació parcial, amb una retribució de 1.453,50€ per dotze mensuals i una dedicació mínima de 25 hores setmanals. Establir, així mateix, que la resta de regidors amb competències delegades d’alcaldia desenvolupin el seu càrrec en règim de dedicació parcial amb una retribució de 1.162,80€ per dotze mensualitat i una dedicació mínima de 20 hores setmanals.

Aquest règim de dedicació parcial comportarà la corresponent alta en el règim general de la Seguretat Social, i quan afecti a membres de la corporació que siguin personal de les administracions públiques i dels ens, organismes i empreses que en depenen, només podran percebre retribucions per la dedicació parcial a les seves funcions fora de la jornada en els respectius centres de treball, en els termes assenyalats a l’article 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre.

Els regidors que exerceixin el seu càrrec en règim de dedicació parcial percebran, en concepte d’assistència per la concurrència efectiva a les sessions i reunions dels òrgans col•legiats de la corporació dels quals formin part, les següents quanties:

  • Ple: 503,88€
  • Junta de Govern Local: 387,60€
  • Comissions Informatives: 29,07€

Aquest règim de retribucions i assistències dels membres de la corporació tindrà efectes des de les dates que s’indiquen:

  • a) El règim de retribucions establert per al càrrec amb dedicació exclusiva, tindrà efectes dels del dia 14 de juny de 2015.
  • b) El règim de retribucions per als càrrecs amb dedicació parcial, s’aplicarà des de la data d’efectes del Decret d’atribució de delegacions competencials o de designació com a tinent d’alcalde.
  • c) El règim d’assignacions econòmiques en concepte d’assistències tindrà efectes des del dia 14 de juny de 2015.

Totes les quantitats consignades en el present acord seran automàticament objecte d’increment en referència al dia primer de cada any natural en funció d’allò que estableixi per a les retribucions del personal de l’administració local la Llei de pressupostos de l’estat.

Establir que tots els regidors percebin, en concepte d’indemnització, les quantitats íntegres acreditades corresponents a despeses efectivament realitzades en exercici del seu càrrec, sent d’aplicació a aquests efectes els imports per a locomoció amb vehicle particular que la normativa vigent estableix per al personal al servei de l’administració local.

Accés a l’acta de la sessió del dia 7 de juliol de 2015

Mapa del web | Avís legal | Ajuntament de Palamós © 2016 - C. Major 56 Tel. 972 60 00 26 (de 9h a 14h) | Dades de contacte | Bústia de suggeriments