Estructura i organització

Alcalde Sr. Lluís Puig Martorell (ERC PALAMÓS I SANT JOAN)

 • Primera tinent d’alcalde: Sra. Maria Puig Ferrer
 • Segon tinent d’alcalde: Sr. Emili Colls Fontanet
 • Tercer tinent d’alcalde: Sr. Xavier Lloveras Balmaña
 • Quart tinent d’alcalde: Sr. Alfons Bartolomé Ventura
 • Cinquena tinent d’alcalde: Sra. Laura Lafarga Bellver

L'Alcaldia de Palamós, en ús de les facultats que li confereixen els articles 21 i 23 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, ha residenciat les corresponents competències en la persona titular de l'Alcaldia, amb les funcions relatives a:

 • Urbanisme
 • Obra pública
 • Activitats
 • Atenció Ciutadana, Transparència i Noves Tecnologies
 • Qualsevol altra competència pròpia no delegada

L’Alcalde, mitjançant decret de data de 19 de juny de 2019 va resoldre l’establiment d’un règim de delegació de competències a favor de diferents regidors i regidores següents:

A) Delegació general d’atribucions de direcció i de gestió dels assumptes de les seves respectives àrees d’actuació:

1.- Regidora Sra. Maria Puig Ferrer (ERC PALAMÓS I SANT JOAN), se li atribueixen les següents competències:

 • Recursos Humans
 • Habitatge
 • Patrimoni Local
 • Arxiu
 • Participació Ciutadana
 • Comunicació

2.- Regidor Sr. Emili Colls Fontanet (ERC PALAMÓS I SANT JOAN), se li atribueixen les següents competències:

 • Promoció Econòmica
 • Comerç
 • Empresa
 • Fires
 • Mercats
 • Patrimoni Marítim

3.- Regidor Sr. Xavier Lloveras Balmaña (ERC PALAMÓS I SANT JOAN), se li atribueixen les següents competències:

 • Medi Ambient
 • Platges
 • Entorn Natural

4.- Regidor Sr. Alfons Bartolomé Ventura (ERC PALAMÓS I SANT JOAN), se li atribueixen les següents competències:

 • Seguretat
 • Mobilitat
 • Ocupació de Via Pública
 • Protecció Civil

5.- Regidora Sra. Laura Lafarga Bellver (ERC PALAMÓS I SANT JOAN), se li atribueixen les següents competències:

 • Serveis Econòmics
 • Ensenyament
 • Ciutat Educadora
 • Gent Gran

Aquestes delegacions generals comprenen les atribucions de direcció i gestió dels assumptes de les seves respectives àrees d’actuació. Inclouen la facultat de dirigir els serveis i de gestionar-los en general, però no la facultat de resoldre’ls mitjançant actes administratius que afectin a tercers.

B) Delegació específica d’atribucions per a la direcció i la gestió dels assumptes, projectes o serveis que es determinen:

1.- Regidora Sra. Núria Botellé Rebull (ERC PALAMÓS I SANT JOAN), se li atribueixen les següents competències:

 • Cultura
 • Biblioteca
 • Turisme

2.- Regidor Sr. Joan Barba Gallardo (ERC PALAMÓS I SANT JOAN), se li atribueixen les següents competències:

 • Esports
 • Activitat Física
 • Salut Pública

3.- Regidora Sra. Marina Álvarez Benito (ERC PALAMÓS I SANT JOAN), se li atribueixen les següents competències:

 • Brigada
 • Cementiris
 • Joventut
 • Igualtat

4.- Regidora Sra. Chaymae Mechaal Mechaal (ERC PALAMÓS I SANT JOAN), se li atribueixen les següents competències:

 • Acció Social
 • Immigració
 • Ciutadania
 • Cooperació

Les delegacions comprenen la direcció interna i la gestió dels serveis, sense abastar la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.

Mapa del web | Avís legal | Ajuntament de Palamós © 2016 - C. Major 56 Tel. 972 60 00 26 (de 9h a 14h) | Dades de contacte | Bústia de suggeriments