27/11/2017 Serveis Econòmics

L’Ajuntament de Palamós amortitzarà gairebé dos milions d’euros d’endeutament

El Ple d’aquest mes de novembre va aprovar per majoria la modificació dels crèdits 20/2017 del Pressupost 2017 amb el qual s’amortitzarà un endeutament d’1 milió 965 mil euros. A 31 de desembre de 2017 la ràtio aproximada d’endeutament viu a l’Ajuntament de Palamós serà del 30,13%, molt per sota de la del 2016 que va ser del 46%.

L’Ajuntament de Palamós amortitzarà endeutament per import d’1.965.701,67 euros després de la modificació de crèdit aprovada en el Ple del mes de novembre per tots els partits polítics, a excepció de la CUP.

La modificació del crèdit no incorpora cap nova operació d’endeutament sinó que redueix el deute viu en l’import de gairebé dos milions d’euros. La quantitat que s’amortitza correspon a tres préstecs bancaris que daten del 2010, dos, i un del 2009.

La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera habilita a les Corporacions Locals per aplicar el superàvit pressupostari generat en l’exercici anterior i així amortitzar l’endeutament. A més, la Llei d’Hisendes Locals obliga els municipis a destinar una part dels seus romanents líquids de tresoreria per reduir aquest endeutament.

Aquesta operació de modificació del crèdit 20/2017 de suplement de crèdit preveu que a 31 de desembre de 2017, la ràtio aproximada d’endeutament viu a l’Ajuntament de Palamós sigui del 30,13%, molt per sota de la del 2016 quan era del 46%, o la de finals de 2014 que era del 58%.

En la mateixa línia, l’amortització anticipada del crèdit suposarà un estalvi d’uns 90.000 euros en concepte d’interessos, que s’haguessin hagut de pagar en els propers anys i d’aquesta manera el municipi se’ls estalvia.

Foto: dependències dels Serveis Econòmics a l'Ajuntament de Palamós

Mapa del web | Avís legal | Ajuntament de Palamós © 2016 - C. Major 56 Tel. 972 60 00 26 (de 9h a 14h) | Dades de contacte | Bústia de suggeriments